Мотика БГ е интелектуална собственост на ЖУ-БГ ООД.

    ЖУ-БГ ООД е регистриран оператор на лични данни. С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ЖУ-БГ ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на ЖУ-БГ ООД , участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват отДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. “ ЖУ-БГ ” ООД изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под №289398 и нама право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.