Мотика.БГ , като част от ЖУ-БГ ООД спазва законите на Република България и директивите на ЕС. За нас е важно клиентите ни винаги да бъдат доволни и правата им да бъдат спазени. Ако мислите ,че по какъвто и да е начин сме нарушили вашите права като потребител или сме се отнесли некоректно може да се обърнете за помощ и информация на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false . На тази страница може официално да изложите вашият проблем и да намерим решение заедно. 


Потребителски права – връщане на стока


Какво да прави потребителят ако продавачът не е съгласен да задоволи неговото искане?

При нарушаване на задълженията по предоставената гаранция или неприемане на рекламация потребителят може да се обърне за съдействие към сдруженията на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителни комисии или да предяви иск в съда.


Имате право да върнете стока ако тя не отговаря на описанието или рекламата

- Задължително си пазете касовата бележка и всички документи към стоката. Ако се налага да оставите някой от тях в магазина задължително си направете копие.

- Ако дефектирала, гаранционна стока не бъде отремонтирана в срок от 30 дни имате право да поискате замяна с нова или връщане на парите.

- Стока, закупена по телефон, интернет или телевизия може да бъде върната в срок от 7 дни дори и без рекламация поради това, че клиента реално не може да огледа това, което купува. Некоректни търговци отказват на клиенти да се възползват от това си право с обяснението, че опаковката е вече нарушена. Закона гласи, че потребителя да съхранява качествата и безопасността на получената стока, за да може да упражни правото си на отказ, което по своему не включва опаковката. Още повече, че има случай в които няма как да извадиш продукта без да му се наруши опаковката. След връщането на такава стока търговеца има 30дневен срок да възстанови сумата. Не забравяйте след като върнете стоката да си вземете документче за това ако сумата ще ви се изплаща по-късно.

- Времето, през което стоката се намира в сервиза трябва да бъде дописано към гаранционната ви карта и гаранционния срок да бъде удължен с толкова.

- Придвижването на дефектиралата стока става от магазина, от който е закупен. Всеки , който ви праща да си носите стоката еди-къде-си да я ремонтират нарушава правата ви.

- При заявяване на рекламация търговецът е длъжен да я впише в регистъра за рекламации независимо дали той (търговеца) я счита за основателна или не.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ – ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА! 

     След покупката на желана от вас стока, понякога може да установите, че има липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба – стоката не притежава предварително обявените характеристики, не изпълнява някоя от функциите си или просто спира да работи.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА В ТАКИВА СЛУЧАИ? 

     При несъответствие на закупена от вас стока или услуга с договора за продажба имате право да предявите рекламация. При предявяването на рекламацията може да се позовете на разпоредбите, касаещи законовата отговорност на продавача съгласно Закона за защита на потребителите или на търговската гаранция, предоставяна ви от продавача, вносителя или производителя.

Законова отговорност на продавача 

     Когато се позовавате на законовата отговорност на продавача, е необходимо да знаете:

     Колко е срокът съгласно ЗЗП: 2 години от придобиване на стоката.

     Къде се предявява рекламацията: В търговския обект от където е закупена стоката или е поръчана услугата , или на адреса на управление на търговеца, освен ако в договора или в документа за гаранция е определено друго.

     Пред кого се предявява рекламацията: предявява се пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

     Как се предявява рекламация: Устно или писмено.

     Какво е необходимо да представите: Касова бележка, фактура, протокол или друг документ доказващ покупката, както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

     Какво е длъжен търговецът: Независимо от това дали търговецът счита рекламацията ви за основателна или не, то той е длъжен да я впише в „регистър на рекламациите”. 

     На какво имате право, ако търговецът приеме, че рекламацията ви е основателна: възстановяване на заплатената сума, на заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, на отбив от цената или на безплатно извършване на ремонт по следния ред: 

     Стъпка 1. Ако търговецът е приел вашата рекламация за основателна, то той трябва в едномесечен срок да извърши ремонт на стоката или да я замени с нова.

     Срокът започва да тече от датата на предявяване на рекламацията. Привеждане на стоката с договореното е безплатно за вас. Не дължите разходи за експедиране на стоката или материалите и труда, свързани с ремонта й, и не трябва да понасяте значителни неудобства.

     Стъпка 2. След изтичането на този срок, ако вашата стока не е приведена в съответствие с договора за продажба, вие можете да претендирате за: възстановяване на заплатената сума или да поискате намаляване (отбив) от цената на стоката.

     ВАЖНО!!! Възстановяване на заплатената от вас сума от страна на търговеца още при предявената рекламация не е изрично уредено в закона! Това по-скоро е наложена добра практика на коректните търговци! 

     ВАЖНО!!! Когато не сте удовлетворени от решаването на рекламацията, имате право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от Вас сума и намаляване на цената 

     Рекламация не може да се предявява по-късно от два месеца от установяване на несъответствието. 

     При рекламация на услуга вие имате право да поискате: извършване на услугата в съответствие с договореното; отбив от цената; възстановяване на заплатената сума.

     Рекламация на услуга може да предявите до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата.

     Срокът от две години спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и вас за решаване на спора. 

     Преди използване на услугата изискайте максимална информация (по възможност в писмена форма) от лицето, което ви я предоставя – срокове, условия за извършване, вид на влаганите материали, цена, начин на плащане и др.

     Ако несъответствието на стоката се прояви до 6 месеца след доставката й, се приема, че е съществувало при доставката й. В този период тежестта на доказване на несъответствието на стоката с договореното е на търговеца. 

     Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то вие не може да се възползвате от правата си по отношение законовата отговорност.


Търговска гаранция 

     Колко е срокът на гаранцията: Търговската гаранция обвързва този, който ви я предоставя. Тя не е задължителна.

     Къде се предявява рекламацията: В обектите, посочени в гаранцията и съобразно условията , посочени в нея (производител, търговец, когато се позовавате на търговска гаранция е необходимо да знаете: вносител).

     Как се предявява рекламацията: Устно или писмено .

     Какво е необходимо да представите: Писмена гаранция.

     Търговската гаранция трябва да съдържа следната информация: обхват, срок, териториален обхват, име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията, също така и, че независимо от търговската гаранция потребителят има право и на законова гаранция.

     Когато сте предявили рекламация, позовавайки се на търговска гаранция и рекламацията се удовлетворява чрез замяна на стоката с друга, се запазват първоначалните гаранционни условия. Ако рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, то срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

ВАЖНО!!! За да се възползвате от правата си по търговска гаранция, спазвайте всичките условия по монтаж, поддръжка или профилактика на закупената от вас стока поставени от лицето предоставило ви търговската гаранция. Информация за това потърсете в заявлението за предоставяне на търговска гаранция/гаранционната карта!!! 

     В случай, че възникнат проблеми при уреждане на предявената от вас рекламация, можете да потърсите съдействие, като подадете писмена жалба с приложени документи на адрес


Комисия за защита на потребителите 

гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4 а  

e-mail: info@kzp.bg 

или на Интернет адреса на КЗП – www.kzp.bg може да получите допълнителна информация по темата, координати за връзки с регионални структури в страната.


За повече информация : 

0800 20 303

office@motika.bg